Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

23:11
A lawyer is a person who writes a 10,000-word document and calls it a "brief.
— F. Kafka

June 18 2015

08:34
8504 6ebd

June 04 2015

18:57
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viakattrina kattrina

June 02 2015

23:35
9391 590c 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viamalinovo malinovo

April 14 2015

14:45
0913 4aea 500
Reposted bySaper300budassogibincubus

April 13 2015

20:15
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaua maua
20:10

March 27 2015

15:45
Reposted fromnjmortensen njmortensen viascorpix scorpix

March 13 2015

22:06
PARTY TIP: Look at yourself in the mirror right now and say, "The rest of today is going to be a kick ass party."
— Andrew W.K.
Reposted bysakeeee sakeeee

March 08 2015

21:16
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viasophielaura sophielaura
21:15
1697 4776
Reposted frommisza misza viaveryrude veryrude

March 02 2015

23:58
3235 403b 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viaflickofthewrist flickofthewrist

February 26 2015

16:36

February 21 2015

11:04
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viakattrina kattrina

February 19 2015

11:35
4417 f4e4 500
Reposted fromdzony dzony viamsitudinis msitudinis

February 17 2015

12:57
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaopuszek opuszek

February 16 2015

11:30
4508 b398 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaumierajstad umierajstad

February 14 2015

22:42
22:22
Izolacja jest sposobem na poznanie siebie.
— Franz Kafka
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasoundofsilence soundofsilence
22:22
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viasputniksweetheart sputniksweetheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl